Nederlands

NL2013-3348101. “FLASH” 2 x 1e prijs van inkorvingen  oa. 1e  Hannut 2157 duiven, 1e Feluy 74 duiven. Volle broer van “Gilbert”, 1e NATIONAAL DUIFKAMPIOEN ALLROUND TBOTB 2011!

1e  NPO Blois – 8.164 duiven

7e  NPO Blois – 8.970 duiven

1e  – 2.310 duiven

1e  – 2.157 duiven

1e  –    913 duiven, etc

VADER: BELG2005-6258685 “VADER GILBERT & FLASH” FERNAND MARIEN x L & B GEERINCKX. “GILBERT” 1e  Nationaal Asduif Allround 2011 TBOTB oa:  1e  NPO Blois – 8.164 duiven, 7e  NPO Blois – 8.970 duiven, 1e  – 2.310 duiven 1e  – 2.157 duiven, 1e  – 913 duiven, enz. “FLASH” 2 x 1e prijs van 12 inkorvingen  oa. 1e  Hannut 2157 duiven., 1e Feluy 74, enz

*Grootvader: BE04-6468619. “GABRIEL” KRAS. GEERINCKX L & B. Grootvader van o.a: “GILBERT” 1e Nationale Asduif Allround 2011 1e NPO Blois – 8.164 duiven, 7e NPO Blois – 8.970 duiven, 1e – 2.310 duiven,  1e – 2.157 duiven, 1e – 913 duiven. Zoon van o.a: 2e Asduif DE REISDUIF 1999, 2e  Asduif BDS 1999, 2e Asduif Noyon 1999.

Grootmoeder: BE2000-6553546. “TANGA GIRL” FERNAND MARIEN. Grootmoeder van o.a: “GILBERT” 1e Nat. Asduif Allround 2011, 1e  NPO Blois – 8.164 duiven, 7e NPO Blois – 8.970 duiven, 1e – 2.310 duiven 1e  – 2.157 duiven, 1e  – 913 duiven.

MOEDER:NL2008-4113545. “SPEEDY” SCHALIE. ULIJN & ZOON. Oa: 2e Morlincourt – 2.987 duiven, enz. MOEDER VAN OA: “GILBERT”& FLASH, EN 1e  Nat. Asduif Allround 2011, 1e NPO Blois – 8.164 duiven, 7e  NPO Blois – 8.970 duiven,  1e – 2.310 duiven, 1e – 2.157 duiven 1e  – 913 duiven.

*Grootvader: NL2002-1867756. “ADJE” BLAUW. AD SCHAERLAECKENS. Vader & grootvader van o.a: 3e Nat. Asduif Jongen TBOTB, 8e  Nat. Asduif Jongen WHZB, 1e  Nanteuil – 9.544 duiven, 1e Chimay – 8.709 duiven, 1e  Chantilly – 2.652 duiven, 1e  Hannut – 2.157 duiven, 1e Pommeroeul – 2.082 duiven, 1e Vervins – 2.049 duiven,  “GILBERT” 1e Nat. Asduif Allround 2011,  1e NPO Blois – 8.164 duiven, 7e NPO Blois – 8.970 duiven,  1e – 2.310 duiven, 1e – 2.157 duiven, 1e – 913 duiven,enz.

*Grootmoeder: BE2005-6389275. “HAPPINESS” BLAUW. Moeder & grootmoeder van o.a: 3e Nat. Asduif Jongen TBOTB, 8e  Nat. Asduif Jongen WHZB, 1e . Nanteuil – 9.544 duiven, 1e  Chimay – 8.709 duiven, 1e Chantilly – 2.652 duiven, 1e  Hannut – 2.157 duiven, 1e Pommeroeul – 2.082 duiven, 1e Vervins – 2.049 duiven, “GILBERT” 1e  Nat. Asduif Allround 2011, 1e  NPO Blois – 8.164 duiven, 7e  NPO Blois – 8.970 duiven, 1e  – 2.310 duiven, 1e  – 2.157 duiven, 1e – 913 duiven.

English

NL2013-3348101. “FLASH” 2 x 1st PRICE AO:. 1st Hannut 2157 pigeons , 1st Feluy 74 pigeons,etc. FULL BROTHER OF: “GILBERT”, 1st NATIONAL ACE PIGEON ALLROUND TBOTB 2011!,and:

1st NPO Blois – 8.164 pigeons

7th NPO Blois – 8.970 pigeons

1st – 2.310 pigeons

1st – 2.157 pigeons

1st –   913 pigeons, etc.

FATHER: BELG2005-6258685 “FATHER GILBERT & FLASH” FERNAND MARIEN x L & B GEERINCKX. “GILBERT” 1 st National Ace pigeon Allround 2011 TBOTB and:  1 st NPO Blois – 8.164 pigeons, 7th  NPO Blois – 8.970 pigeons, 1 st. – 2.310 pigeons, 1 st. – 2.157 pigeons,1 st – 913 pigeons, etc. “FLASH” 2 x 1st price ao: 1 st Hannut 2157 pigeons, 1st Feluy 74 pigeons.

*Grandfather: BELG2004-6468619. “GABRIEL” KRAS. GEERINCKX L & B. Grandfather of ao: “GILBERT” 1st National. Ace Pigeon Allround 2011, 1st. NPO Blois – 8.164 pigeons, 7th NPO Blois – 8.970 pigeons., 1 st – 2.310 pigeons, 1st – 2.157 pigeons, 1st – 913 pigeons. Son of ao:: 2nd Ace Pigeon DE REISDUIF 1999, 2nd. Ace pigeon BDS 1999 2nd Acepigeon Noyon 1999.

Grandmother:BELG2000-6553546. “TANGA GIRL” FERNAND MARIEN. grandmother: “GILBERT” 1. Nat. Ace-pigeon Allround 2011, 1 st NPO Blois – 8.164 duiven, 7th NPO Blois – 8.970 pigeons, 1. – 2.310 pigeons, 1. – 2.157 pigeons, 1. – 913 pigeons, etc.

MOTHER:NL2008-4113545. “SPEEDY” SCHALIE. ULIJN & ZOON. ao: 2nd Morlincourt – 2.987 pigeons, etc. Mother of ao:  “GILBERT”& FLASH, “GILBERT” 1 st National Ace pigeon Allround 2011 TBOTB and:  1 st. NPO Blois – 8.164 pigeons, 7th NPO Blois – 8.970 pigeons, 1 st – 2.310 pigeons, 1 st. – 2.157 pigeons, 1 st – 913 pigeons, etc. “FLASH” 2 x 1st price ao: 1 st Hannut 2157 pigeons, 1st Feluy 74 pigeons.

*Grandfather:NL2002-1867756. “ADJE”  AD SCHAERLAECKENS. Father & grandfather of: 3rd Nat. Ace-pigeon young TBOTB, 8th Nat. Ace-pigeon young WHZB,1st Nanteuil – 9.544 pigeons, 1st Chimay – 8.709 pigeons, 1st Chantilly – 2.652 pigeons, 1st Hannut – 2.157 pigeons, 1st Pommeroeul – 2.082 pigeons, 1st Vervins – 2.049 pigeons “GILBERT” 1. Nat. Ace-pigeon Allround 2011, 1st  NPO Blois – 8.164 pigeons, 7th  NPO Blois – 8.970 pigeons, 1st – 2.310 pigeons, 1st – 2.157 pigeons 1st – 913 pigeons

*Grandmother:BELG2005-6389275. “HAPPINESS” Mother and grandmother of: 3rd Nat. Ace-pigeon young TBOTB, 8th Nat. Ace-pigeon young WHZB, 1st Nanteuil – 9.544 pigeons, 1st Chimay – 8.709 pigeons, 1st Chantilly – 2.652 pigeons, 1st Hannut – 2.157 pigeons, 1st Pommeroeul – 2.082 pigeons, 1st Vervins – 2.049 pigeons “GILBERT” 1. Nat. Ace-pigeon Allround 2011, 1st  NPO Blois – 8.164 pigeons, 7th  NPO Blois – 8.970 pigeons, 1st – 2.310 pigeons, 1st – 2.157 pigeons 1st – 913 pigeons